Emma Grans hemsida  
 
 
         
 

tillbaka

Original Play® för barn med särskilda behov
För mig handlar Original Play® om att träda in i barnets värld, om inkännande, acceptans och lekfull respekt.  Många barn i behov av särskilt stöd njuter verkligen av att leka på det här sättet. Barnet kan få en mycket positiv upplevelse av sig själv, sin kropp och av att samspela med andra. Jag har lekt med ca 500 barn med olika särskilda undervisningsbehov.

I Original Play® får barn möjlighet att utforska naturliga rörelser, samspel och ickeverbal kommunikation i ett tryggt sammanhang. I lekens närkontakt och gemensamma rörelse stimuleras de kroppsnära sinnena, barnen tränar motorik, balans och känsla för kroppens gränser. Efteråt pratar jag på ett enkelt sätt om skillanden mellan lek och bråk, utifrån upplevelsen av positiv beröring och tillit i leken med mig.

Jag integrerar gärna elever i särklasser/specialklasser med andra elever inom exempelvis Skapande skolaprojekt. Barn med funktionsnedsättningar leker här på lika villkor med andra barn.

Kommentarer från specialpedagoger och föräldrar

nästa sida

Mer om lek med barn med särskilda behov:

Leken stärker barns känsla av själv genom att:
-jag svarar på barnets ickeverbala signaler, vilket ger en "sense of agency"
-feedback från golvet och min kropp på vart barnets kropp slutar utvecklar känslan av kroppsgränser
-barnet får en upplevelse av att bli sedd och accepterad precis som det är

Leken passar för alla barn, oavsett behov av anpassning:
-tydlig struktur, som anpassas efter barnets förmåga
-anpassar upplevelsen av fart, närhet/avstånd, intensitet m m så att det passar barnets behov och eventuella perceptionsskillnader
-kontakt sker på barnets villkor och initiativ, vilket underlättar ex för barn som brukar undvika beröring att ha kroppskontakt
-utåtagerande beteende (eller hårdhänt beteende utan aggression) bemöts med tekniker och förhållningssätt som brukar avväpna utan att skapa känslor av skam eller skuld. Ibland kan det handla om att möta behov av ex. proprioceptiv input på konstruktiva sätt

Kommunikation och samspelsförmåga tränas genom:
-spontan interaktion (scaffolding av mig) där en dialog i rörelse skapas, barnet upplever att dess rörelser kommunicerar och kan därmed bli mer motiverad att kommunicera på olika sätt
-självreglering tränas med stöd av den vuxna, ex. genom gemensam rörelse som saktas ned, samt affektiv intoning och lugn närvaro